سه شنبه 21 آبان 1398

ماده 71 قانون شهرداری ها
ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مكلف است هر 6 ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده نسخه اي از آن را به وزارت كشور بفرستد.

 

ماده 71 قانون شهرداريها

مربوط به شهرداري كليشادوسودرجان

6 ماهه اول سال 1397

Untitled 1

 

ماده 71 قانون شهرداريها ؛مربوط به شهرداري كليشادوسودرجان

6 ماهه دوم سال 1397

photo 2019 09 22 09 36 38

برای دانلود گزارش شش ماه اول  سال 1398 ماده 71 اینجا کلیک کنید