دوشنبه 31 تیر 1398

با پرداخت عوارض خودرو در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم.

شهروندان گرامی آیا می دانید؟
عدم پرداخت به موقع عوارض شهرداری ( عوارض خودرو) طبق بند "و" ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت به موقع عوارض پس از موعد مقرر, موجب تعلق جریمه ای معادل 2% به ازای هر ماهتاخیر ( 24 % سالیانه) خواهد بود که این جریمه قابل بخشش نیست.
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان