چهارشنبه 25 تیر 1399

به گزارش روابط شهرداری کلیشادوسودرجان ،به منظور افزایش زیباسازی فضای دیداری شهر و ایجاد فضای نشاط آور و صیانت و حفاظت از بافت های تاریخی فرهنگی ،تعدادی فلاور باکس روبروی درب زورخانه حمام قدیمی کلیشاد در جهت طرح توسعه شهری، توسعه گردشگری و زیبا سازی منظر شهری با مدیریت جهادی نیروهای همیشه در صحنه واحد عمران شهرداری صورت گرفت.