شنبه 2 تیر 1403

واحد صدور کارنامه(پروانه)

شرح وظايف

صدور کارنامه مالکين تاکسی های پلاک دائم و موقت

صدور کارنامه کمکی تاکسی های پلاک دائم و موقت

تعويض کارنامه مالکين و کمکی تاکسی های پلاک دائم و موقت

تمديد اعتبار کارنامه مالکين و کمکی

ابطال کارنامه مالک وکمکی

مدارک مورد نياز

ارائه اصل و تصوير سند مالکيت تاکسی

گواهی تاييد اعتبار گواهينامه رانندگی

فيش واريزی هزينه صدور و تمديد کارنامه

گواهی صدور تشکيل کارتکس در واحد بازرسی و کنترل خطوط از حوزه نظارت و امور مناطق

ارائه اصل کارنامه قبلی برای متقاضيان تعويضی

تکميل فرم اعلام نظر از واحدهای بازرسی ، عوارضی ، تاکسيمتر ، بايگانی ،وام در خواست کتبی متقاضی صدور کارنامه المثنی

ارائه آگهی مفقود شدن کارنامه در يکی از روزنامه های کثيرالانتشار

ارائه تعهد کتبی توسط واحد اجرائيات مبنی بر اعمال مقررات در صورت اثبات ادعای کذب و تکميل فرم رضايت نامه توسط مالک بمنظور تمديد اعتبار کارنامه کمکی

گواهی بازديد خودرو و از نظر نصب پلاک ، آرم ، بغل نويسی و نوار کشی در خصوص تاکسی