سه شنبه 1 خرداد 1403

مهندس محمود جعفری

رئیس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

**********************************

محسن آقاجانی 

نایب ریس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

*********************************

مهندس اکبر اکبری

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

******************************

سرکارخانم مهندس صفورا محمدی

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

***************************************

سرکارخانم الهام کریمی

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان