جمعه 17 اردیبهشت 1400

يك روز زيباي پاييزي در پارك ساحلي شهر در قاب دوربين

1- آغاز عمليات اجرايي پروژه ساماندهي و مناسب سازي ادامه بلوار كشاور . 2- تعويض و سامان دهي و سايل...

تداوم عمليات اجرايي پروژه بهسازي و سازماندهي گلزار شهدا #محله افجد