پنجشنبه 28 شهریور 1398

مهندس عباسعلی دهقان

رئیس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

**********************************

 محسن آقاجانی

نایب ریس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

*********************************

صفورا محمدی

خزانه دار  شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

******************************

رضا کریمی

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

***************************************

اکبر اکبری

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان