سه شنبه 1 بهمن 1398

صفورا محمدی 

رئیس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

**********************************

 محسن آقاجانی

نایب ریس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

*********************************

مهندس عباسعلی دهقان 

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

******************************

رضا کریمی

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

***************************************

اکبر اکبری

عضو شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان