دوشنبه 31 تیر 1398

درج مقاله دکتر اخگر شهردار در روزنامه اصفهان زیبا در این مقاله می خوانیم : شهرستان فلاورجان در غرب...

حیات شهری در بستر فرهنگ / درج در روزنامه اصفهان زیبا حامد اخگر مقوله حیات دارای یک نوع از کمال...

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه شکل می‌گیرند؟ در بخش اول یادداشت گفته شد که مفهوم اسکان غیررسمی دارای...

برای دانلود لیست مقالات دکترحامد اخگر شهردار اینجا کلیک کنید .