یکشنبه 4 فروردین 1398

حیات شهری در بستر فرهنگ / درج در روزنامه اصفهان زیبا حامد اخگر مقوله حیات دارای یک نوع از کمال...

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه شکل می‌گیرند؟ در بخش اول یادداشت گفته شد که مفهوم اسکان غیررسمی دارای...

برای دانلود لیست مقالات دکترحامد اخگر شهردار اینجا کلیک کنید .