سه شنبه 4 اردیبهشت 1403
ردیف نام و نام خانوادگی شروع خدمت پایان خدمت تحصیلات
1 مصطفی دهقان 1337/10/01 1340/04/31 سیکل
2  محمد اعتباری 1343/03/09 1347/03/20  دیپلم
3  منوچهر فغانی 1347/03/23 1348/06/01  دیپلم
4  جمال توکلی 1348/06/01 1349/07/25  دیپلم
5  ثریا بشیری 1349/07/26 1351/05/26  دیپلم
6  محمد ابراهیم فصیحی 1352/01/20 1353/01/11  دیپلم
7  ابوالفتح فاطمی  1354/04/22  1356/04/25  دیپلم
8  محمد ابراهیم فصیحی  1356/05/06  1357/08/22  دیپلم
 9  جمال توکلی  1357/09/15  1357/12/15  دیپلم
 10  مسعود کوثری 1358/01/21  1359/06/15  دیپلم
 11  محمود جوانی  1359/06/16  1359/07/16  دیپلم
 12  حسن موسوی مدنی  1359/08/15  1360/06/30  دیپلم
 13  سید جلال رضوی پور  1360/08/18  1363/01/19  دیپلم
 14  سید احمد حسینی  1363/04/01  1365/06/30  فوق دیپلم
 15  علاء نعمتی  1365/08/01  1367/06/30  فوق دیپلم
 16  محمد رضا نصوحیان  1368/04/21  1371/07/20  لیسانس
 17  محسن نجاتبخش  1371/07/21  1375/11/27  لیسانس
 18  تقی شاهی  1376/01/30  1379/04/01  فوق دیپلم
 19  محمدرضا عبدانی  1379/07/27  1381/10/01  لیسانس
 20  محسن خلیلی  138/03/27  1386/02/20  فوق لیسانس
 21  اکبر امنییان پور  1386/04/15  1389/01/31  لیسانس
 22  مهدی دوستی  1389/03/06  1392/06/31  لیسانس
 23  عباس مرادی  1392/07/13  1394/04/22  فوق لیسانس
 24 علی ساعدی 1394/05/22 1397/03/30 فوق لیسانس
 25 حامد اخگر 1397/06/14 تاکنون دکتری