شنبه 2 تیر 1403

مهندس محمود جعفری رئیس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان ********************************** محسن...

معرفی اعضا شورا دوره دوم

سال اعضای شورا دور دوم 1382-1386 رضا کریمی - ولی اله اسماعیلی حسن طالبی - رحیم یزدی - اصغر جعفری

سعید اکبری حمید رضا دهقان مینا استکی رضا کریمی سعید اسماعیلی عباسعلی دهقان محسن محمدی

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر ۳۴ ماده و ۹ تبصره در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي...

معرفی اعضای شورا دوره اول

سال اعضا شورا دوره اول 1382-1378 رحیم حسن پور- حسین حاتمی- اصغر جعفری - اصغر هدایت - مرتضی شیرعلی

معرفی اعضا شورا دوره سوم

سال اعضای شورا دور سوم 1392-1386 اصغر جعفری - محمدعلی جعفری - عزیراله توکلی - حجت اله هاشمی - سعید...

صفورا محمدی رئیس شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان ********************************** محسن آقاجانی...

ساعت مراجعه به شورا

کاربر گرامی ساعت مراجعه به دفتر شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17...