سه شنبه 26 تیر 1403

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی سـابقه خـدمت
مهدی مختاری  25

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ اخد مدرک
کارشناسی ارشد مدیریت 1391

سوابق اجرایی و مسئولیت ها

ردیف سوابق
1 شهردار شهر ابریشم
2 معاونت شهرداری خمینی شهر