یکشنبه 4 فروردین 1398

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد