دوشنبه 25 آذر 1398

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد