سه شنبه 4 آذر 1399

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد