یکشنبه 28 مهر 1398

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد