شنبه 5 مهر 1399

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد