یکشنبه 4 مهر 1400

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد