شنبه 2 تیر 1403

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد