دوشنبه 31 تیر 1398

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد