چهارشنبه 25 تیر 1399

سرانه فضای سبز شهرداری کلیشادوسودرجان

16 متر مربع می باشد