شنبه 2 تیر 1403

ساعات جمع آوری زباله ها:

روزهای زوج  ساعت 22 شب 

محله های کلیشاد -شهرکهای افجد و محله بنیاد

روزهای فرد ساعت 22 شب

محله های سودرجان-آغچه بدی - شهرک گلها و افجد