شنبه 2 تیر 1403

شرح وظایف مدیريت خدمات شهري

شرح وظایف مدیريت خدمات شهری

۱ - برنامه ریزی و پیگيری انجام خدمات شهری خاص که مناطق شهرداری و ساير سازمانها و واحدهای تابعه به تنهائي قادر به انجام آن نبوده و مستلزم اقدامات
اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهرداری است

۲ - برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد و برقراری سيستم خاص جمع آوری و امحاء زباله ها و نخاله های ساختمانی و ساير ضايعات شهری

۳ - پیگیری امور مربوط به تعطيل و انتقال کسبه و اماکن مزاحم شهری به مناطق پيش بينی شده در اجرای بنده ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و جلوگيری از فعاليت متکديان و جمع آوری آنها با هماهنگی و همکاری مناطق شهرداری

۴ - اجرای مصوبات ستادهای رفع سد معبر و برفروبی و پیشگیری از خطر سيل و امثالهم

۵ - تدوین ضوابط و واگذاری امور رفت و روب و سایر خدمات شهری به پيمانکاران و مشارکت در ستادهای متشکله در زمينه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مسافرين و پيگيری اجرای وظایف شهرداری دراين خصوص .

۶ - بررسی و شناسائی دقیق وضیعت آنهار و مسيلهای شهر و جمع آوری و طبقه بندی کليه اطلاعات دراين خصوص

۷ - تعیین حريم قانونی انهار و مسيلها با هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذيربط و مراقبت و نظارت در امر تحصيل و آزاد سازی اين حريم و پيگيری امور مربوطه به آنها

۸ - نظارت دراجرای پروژه های بازسازی و استفاده بهینه از انهار و مسیلها و جلوگيری از هرگونه تجاوز به حريم و ريختن زباله و اشغال و نخاله ساختمانی در آنها با همکاری واحدهای ذيربط

۹ - نظارت در امر نگهداری و حفظ مسیلها و انهار توسط مناطق شهرداری و انجام لازم در این زمينه

۱۰ - تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای لازم در خصوص بازسازی و حفظ و نگهداری جويها , انهار و مسيلهای شهر با توجه به قوانين مربوطه و ابلاغ آن به واحدهای ذيربط و مناطق شهرداری

۱۱ - اطلاع دائم از نقطه نظرهای شهروندان و شهرداری در مورد کم وکیف مسائل خدماتی و رفاهی شهر و تجزیه و تحليل آنها ارائه طرح و پيشنهاد راه حلهای عملی و مناسب

۱۲ - مطالعه بررسی پیشنهادات و طرحها عمومی و اصله از شهروندان و سایر منابع و استفاده از آنها در تدوين برنامه های آتی