شنبه 2 تیر 1403
کلیات ضوابط طرح جامع

طرح جامع و طرح‌تفصیلی چیست؟ «طرح جامع» و «طرح تفصیلی» ۲ طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است....

فرایند کمسیون ماده 5

کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی تعريف : بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر...