یکشنبه 4 مهر 1400

کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی

تعريف :
بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده 5) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.
اعضای کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی بر اساس ماده واحده اصلاحی ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸:
-رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر
-دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان است.
-سایر اعضای دارای حق رای : شهردار شهر- مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان بوشهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر - مدیر کل حفاظت محیط زیست بوشهر– مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بوشهر – مهندسین مشاور تهیه کننده طرح
وظایف و اختیارات این کمیسیون:
- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات غیر اساسی آنها در هر یک از شهرهای استان
صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند. بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه ،جهت استحضار اعضا ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک ممهور به مهر دبیرخانه برای ابلاغ توسط استاندار محترم ارسال می گردد.
شرایط کلی برگزاری کمیسون ماده 5 و کمیته کارشناسی
مدت زمان انجام كار : 3 الی 4 ماه
مراحل و شرح اقدامات :
ارسال نامه درخواستی از شهرداری
نظریه مهندسین مشاور بازنگری طرح تفصیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری باشد
ثبت در دبیرخانه اداره کل و ارجاع به واحد شهرسازی و معماری
دستور مدیر شهرسازی
ارسال به دفتر واحد دبیرخانه کمیسیون ماده 5
ارسال به کارشناس مسئول
درصورت کامل نبودن مدارک
ارجاع نامه به ارگان مربوطه جهت تکمیل مدارک
درصورت کامل بودن مدارک
بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان (در صورت نیاز)
ارجاع به کمیته کارشناسی و اعلام نظر کمیته
درصورت نظر مشرو ط، بررسی مجدد یا استعلام های جدید
درصورت نظر قطعی، ارجاع به کمیسیون ماد ه 5
بررسی و امضاء نقشه های مصوب و تهیه صورت جلسه توسط اعضاء کمیسیون
چنانچه مصوبات کمیسیون ماد ه 5 مغایر با طرح جامع و یا اساس طرح تفصیلی باشد، جهت طرح و بررسی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می گردد.
ارسال مصوبات کمیسیون ماد ه 5 به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (جهت بررسی) و استانداری (جهت استحضار)
پس از 21 روز چنانچه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نظری در مورد مصوبات نداشته باشد مصوبات به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری ارسال می گردد
ابلاغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری
مدارک مورد نیاز :
نامه از ارگان متقاضی
نقشه وموقعیت محل مورد استعلام
سند مالکیت
گزارش توجیهی پیشنهاد تغییر کاربری
در ر راستای شفاف سازی تصمیمات و ایجاد نظارت عمومی -که خود متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کمیسیون خواهد بود-کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در تاریخ 94/6/30 مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کمیسیون در سایت اداره کل راه و شهرسازی قم اطلاع رسانی همگانی گردد.
به این ترتیب از این پس صورتجلسات کمیسیون ماده پنج استان بوشهر در این سایت درج می گردد.
ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و تبـصره اصـلاحی آن مـصوب 25/ 9/ 1365 در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تصویب و در تاریخ 1388/2/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به‌تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره1ـ بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.
تبصره2ـ دبیرخانه کمیسیون دراداره کل راه و شهرسازی استان می‌ باشد.