چهارشنبه 25 تیر 1399


بسته تشویقی ساخت و ساز ،کسب و پیشه هدیه شهرداری کلیشادوسودرجان بدین شرح است:

65 درصد ویژه بافت فرسوده

30درصد تخفیف از 98/03/01 لغایت 98/06/30

25 درصد تخفیف از تاریخ 98/07/01 لغایت 98/10/30

20 درصد تخفیف از 98/11/01 لغایت پایان اسفند ماه