سه شنبه 4 آذر 1399

تداوم عمليات اجرايي پروژه  زير سازي خيابان نگارستان به منظور تسهيل در تردد و كاهش ترافيك شهري.