سه شنبه 4 آذر 1399

1- آغاز عمليات اجرايي پروژه ساماندهي و مناسب سازي ادامه بلوار كشاور .

2- تعويض و سامان دهي و سايل بازي پارك كودكان .