سه شنبه 1 مرداد 1398

ساختمان شهرداری در ساعت زمین خاموش میشود.
شهرداری کلیشادوسودرجان طی اقدامی در اجرای مراسم نمادین ساعت زمین چراغهای ساختمان شهرداری از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ شنبه ۱۰ فروردین خاموش میشود.
شهروندان نیز با خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری خود در این ساعات، تعهد خود را به زمین نشان خواهند داد.
با خاموش کردن چراغ به
زمین فرصت نفس
دوباره میدهیم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان