پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان در روز زمین چراغهای ساختمان شهرداری کلیشادوسودرجان به احترام زمین از دقایقی پیش خاموش و تا ۲۱:۳۰ این خاموشی ادامه دارد.