سه شنبه 1 مرداد 1398

اقدامات واحد اجراییات 
با تلاش بی وقفه واحد اجراییات شهرداری به منظور رفع تخلف، ایجاد امنیت شهری و ساماندهی به وضعیت مطلوب شهری، این واحد امروز اقدام به تخریب ایستگاه غیرمجاز تفکیک زباله در خیابان بهارستان نبش کوچه شهیدان زمانی نمود‌.

هدایت و دفع آبهای سطحی در خیابان بهشت به منظور ایمنی و تسهیل در تردد شهروندان و دفع آبهای سطحی در معابر توسط واحد اجرائیات شهرداری صورت گرفت.