یکشنبه 4 مهر 1400

آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 3453 /5/ 99 مورخ 26 / 06 /...