چهارشنبه 25 تیر 1399

آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کلیشادوسودرجان به استناد مصوبه شماره 1667/5/97 مورخ 13/11/1397 شورای...