جمعه 15 آذر 1398

آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کلیشادوسودرجان به استناد مصوبه شماره 1667/5/97 مورخ 13/11/1397 شورای...