شنبه 5 مهر 1399

آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کلیشادوسودرجان به استناد مصوبه شماره 1399/5/3053مورخ 1399/01/30شورای...